หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  01 เมษายน 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันนี้ 6 มกราคม 2563 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้นำเอกสารส่งเสริมการท่อเที่ยวโฮมสเตย์ หนังสือเมี่ยง แผ่นพับ มอบให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ผู้ใหญ่บ้านพระพุทธบาทสี่รอยและคณะกรรมการ นอกจากนี้ได้ร่วมกันวางแผนในการพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของชาวบ้านต่อไป
...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี  ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ผู้นำชุมชน ข้าราชการ บุคลากรอาวุโส และนักศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 99 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระ...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้รับความร่วมมือจากที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และจัดสรรน้ำทางการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทานอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่" ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 10/2562  วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง (ระเบียบวาร...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ศูนย์ศึกษาศาสาตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง จัดกิจกรรมอบรมในหัวเรื่อง "การท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง" ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพชาวบ้านบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา ในวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   
โดยมีผู้เข้าร่วมสนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นจ...
 
 
    โดย Administrator วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ ชูชาติ อาจารย์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ดร.ณัฏฐพร จักรวิเชียร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นวิทยากร อบรม...
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุใน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่                    เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 13.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชส...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 2 มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
            ข่าวจากศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  วันที่ 2 มกราคม 2562 รองอธิการ ดร.ถนัด บุญชัย ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ณัฏฐพร จักรวิเชียร ผอ.ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมอาจารย์อื่นๆ อีก 8 ท่าน ได้ออกติดตามประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านโป่งสมิ ได้ตรวจโครงการซึ่งทำเสร็จแล้ว คือ 1โครงการ ปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับบริโภคในพื้นที่ชุมชน โป่งสมิ ของ ดร. ...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            อบรมบ่มเพาะนักศึกษาสายครู ระหว่าง วันที่ 17- 21  ธันวาคม 2561 คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้ร่วมกันบ่มเพาะนักศึกษาสายครูจำนวน 987 คนในเรื่องการปฏิบัติตัวตามแนวศาสตร์พระราชา ณ หอประชุมวิทยาเขตแม่ริม ขอขอบคุณ วิทยากรและนักศึกษาทุกคนมา ณ ที่นี้ด้วย...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการเสวนา เรื่อง "ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฎิบัติที่ยั่งยืน" ในวันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 8.30 น. - 15.30 น. ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา นำโดยรองอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นครินทร์ พริบไหว และบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตร...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
                ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตามรอยพระบาทยาตรา รัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 จากพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ไปบ้านปางขมุ (แม่สาเก่า) ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รวมระยะทางประมาณ 16 กม. โดยมีผู้นำชุมชนจากหมู่บ้านต่างๆ ทั้งผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง และผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งแยงเ...
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ ชูชาติ
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
10
 เมื่อวาน 
204
 เดือนนี้ 
3,665
 เดือนที่ผ่านมา 
6,117
 ปีนี้ 
17,663
 ปีที่ผ่านมา 
35,630
   ทั้งหมด 
142,849
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/04/2561