หน้าแรก >> ประวัติความเป็นมา

 ประวัติความเป็นมา

  17 กันยายน 2561 โดย Administrator

 

ประวัติความเป็นมา

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีภาระหน้าที่สำคัญประการหนึ่งตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. ๒๕๔๗ คือ “ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฎิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานองค์ความรู้และศาสตร์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศชาติไว้เป็นจำนวนมาก สมควรที่คนไทยต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และน้อมนำสู่การปฎิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ “การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาท้องถิ่น” และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบาย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

 

        จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” เป็นหน่วยงานภายในที่อยู่ในการกำกับของมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ ชูชาติ
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
42
 เมื่อวาน 
39
 เดือนนี้ 
5,438
 เดือนที่ผ่านมา 
2,409
 ปีนี้ 
13,319
 ปีที่ผ่านมา 
35,630
   ทั้งหมด 
138,505
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/04/2561