..:: ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ::..


การเสด็จประพาสต้นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน