หน้าแรก >> คณะกรรมการ

 คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  01 เมษายน 2561 โดย Administrator

คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดี (รับผิดชอบงานวิจัยและบริการวิชาการ) รองประธานกรรมการ
3. รองอธิการบดี (รับผิดชอบงานวิชาการ) กรรมการ
4. รองอธิการบดี (รับผิดชอบงานวางแผนและพัฒนา) กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว กรรมการ
9. คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ
10. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
11. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
12. คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน กรรมการ
13. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
14. ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ
15. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ
16. หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ
17. หัวหน้างานบริการวิชาการและโครงการพระราชดำริ ผู้ช่วยเลขานุการ
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ ชูชาติ
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
4
 เมื่อวาน 
85
 เดือนนี้ 
3,970
 เดือนที่ผ่านมา 
6,117
 ปีนี้ 
17,968
 ปีที่ผ่านมา 
35,630
   ทั้งหมด 
143,154
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/04/2561