หน้าแรก >> ภาระหน้าที่

 ภาระหน้าที่

  01 เมษายน 2561 โดย Administrator

ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีภาระหน้าที่ ดังนี้

         1. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

         2. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในบริบทและมิติที่เหมาะสมกับภูมิสังคม อาทิ การทำให้ผู้อื่นที่ยังไม่รู้และยังไม่เข้าใจในศาสตร์พราชามีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องแท้จริงแล้วนำไปสู่การปฏิบัติ การทำให้ผู้ที่รู้และเข้าใจแล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้ การทำให้ผู้ที่นำไปปฏิบัติแล้วเกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสมารถถ่ายทอดต่อไปได้ เป็นต้น

         3. ร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

         4. รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและเผยแพร่ตัวอย่างที่เป็นต้นแบบเพื่อนำไปประยุกต์ใช้และเรียนรู้เพื่อขยายผลต่อไป

         5. อื่น ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย

 

คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

         1. กำหนดนโยบายและหรือแผนพัฒนาของศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

         2. กำกับดูแลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกภารกิจ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปตามภาระหน้าที่ที่กำหนดไว้

         3. ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

         4. ติดตามและประเมินผลงานของศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

         5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย

         6. ดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับภารกิจนี้ตามที่อธิการบดีมอบหมาย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ ชูชาติ
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
14
 เมื่อวาน 
253
 เดือนนี้ 
4,555
 เดือนที่ผ่านมา 
6,117
 ปีนี้ 
18,553
 ปีที่ผ่านมา 
35,630
   ทั้งหมด 
143,739
 เริ่มบันทึกวันที่ 01/04/2561